Cilj istraživanja bio je proučavanje efekta ch-OSA® na formiranje koštanog kolagena i gustinu kostiju.

ŠTA SMO NAŠLI

Istraživači su otkrili da je ch-OSA® pozitivno uticao na markere formiranja kostiju. PINP (N-terminalni propeptid tipa I prokolagena) povećao se za 15% nakon 12 meseci kod žena koje su uzimale ch-OSA® sa kalcijumom i vitaminom D, u poređenju sa ženama koje su uzimale samo kalcijum i vitamin D. (PINP je najosetljiviji marker za stvaranje kolagena u kostima i rani je marker za formiranje kostiju).

Takođe, utvrđeno je da žene koje su imale osteopeniju i u lumbalnom delu i u kuku imaju 2% veću mineralnu gustinu kostiju u kritičnom regionu kuka u poređenju sa ženama u placebo grupi. (2% nije samo statistički značajno već i klinički značajno.)

Sažetak

U poređenju sa kontrolnom grupom, izmereno je da su učesnici koji uzimaju ch-OSA® imali:

2% veću mineralnu gustinu kostiju u kuku

Za 15% porast formiranja koštanog kolagena (PINP)

Učesnici

Učesnice su bile 184 belkinje, uglavnom u postmenopauzi, prosečne starosti oko 60 godina. Sve su bile zdrave, ali sa dokumentovanom osteopenijom u lumbalnom delu kičme (tj. Sa T-rezultatom <-1,5).

Slika 1: Marker formiranja koštanog kolagena PINP (prokolagen tipa I N-terminalni propeptid) kod žena sa osteopenijom i osteoporozom koje su uzimale ch-OSA®, u odnosu na kontrolnu grupu.

Slika 2: Promena mineralne gustine kostiju kuka kod žena sa osteopenijom koje su uzimale ch-OSA®, u odnosu na kontrolnu grupu.

Zaključak

Istraživači su otkrili da kombinovanje oralnih doza ch-OSA® sa kalcijumom i vitaminom D3 nije samo bezbedno, već ima potencijalno blagotvorno dejstvo na formiranje kostiju, posebno koštanog kolagena, a možda i na mineralnu gustinu kostiju.